De flesta av oss förknippar buller på arbetsplatsen med industrin, som till exempel bygg- eller fordonsindustrin. Det är sant att problem med ljud på arbetet är en del av vardagen för anställda inom dessa branscher, men de är tyvärr inte ensamma om det. Buller på arbetsplatsen är ett fenomen som påverkar många andra yrken. Bullerproblem finns även inom tjänstesektorn och många anställda exponeras för buller i sin arbetsmiljö.

Vad säger bestämmelserna om buller på arbetsplatsen?

Buller på arbetsplatsenBuller på arbetsplatsen

När det gäller förebyggande, information och skyldighet att agera mot skadligt buller på arbetet är bestämmelserna ganska tydliga om de åtgärder som ska vidtas.

Regelverk för förebyggande och åtgärder mot buller på arbetsplatsen

Förebygga exponering för buller

Buller på arbetsplatsen är ett problem som faller inom ramen för risker i arbetsmiljön, på samma sätt som psykosociala risker. Det finns särskilda bestämmelser om förebyggande av arbetsmiljörisker. Arbetsgivare har en skyldighet att i så stor utsträckning som möjligt förebygga de risker som de anställda utsätts för. Det krävs flera olika förebyggande åtgärder, exempelvis:

  • Bedömning av bullernivån
  • Söka efter källan till bullret för att kunna undvika det så bra som möjligt
  • Information och utbildning för de anställda
  • Kollektiva och individuella skyddsåtgärder

Skyldigheter enligt lagen

För att minska de negativa konsekvenserna av buller i arbetet är reglerna tydliga och bygger på fyra huvudåtgärder:

  • Åtgärda arbetsmiljön: tillverka tystare maskiner, vidta åtgärder för att minska bullret från befintliga maskiner så mycket som möjligt
  • Ta hänsyn till den akustiska komforten vid byggande eller renovering av arbetslokalerna
  • Använd lokalerna på lämpligt sätt och se till att bullret reduceras så mycket som möjligt
  • Informera de anställda om deras rätt att använda och välja personliga hörselskydd.

Tillåtna tider för buller på arbetsplatsen

Buller är ett av de mest omtvistade störningsmomenten, oavsett om det gäller företag eller i vardagen. Precis som alla andra typer av störningar omfattas bullerföroreningar av särskilda bestämmelser om tillåtna tider. Alla företag är skyldiga att begränsa bullret från klockan 07.00 till 22.00, alla dagar i veckan. Buller är helt förbjudet nattetid, söndagar och allmänna helgdagar.

Bra att känna till: det finns lokala bestämmelser som kan gälla för vissa företag. För att få reda på vad som gäller i en viss kommun, kontakta kommunen där din arbetsplats är placerad.

Vilka branscher påverkas mest av buller på arbetet?

Buller på jobbet inom fordonssektorn

Fordonsindustrin är en mycket stor tillverkningssektor med många olika områden. Arbetsriskerna är betydande, särskilt när det gäller bullerstörningar. Verksamheter som metallbearbetning, plåtstansning, smide eller åtgärder på karossen, chassimontering eller hopsättning genererar buller som är skadligt för hörselhälsan. Anställda inom denna sektor måste bära lämpliga hörselskydd, som arbetsgivaren ska tillhandahålla.

Buller i byggbranschen

Buller är ofrånkomligt inom bygg- och anläggningssektorn. På byggarbetsplatser och i verkstäder går det inte att undvika att använda bullriga maskiner och verktyg. Slipmaskiner, hammare, sågar, cementblandare och anläggningsfordon: tillfällena då man utsätts för en hög bullernivå i byggbranschen är lika olika som de är många. För att begränsa påverkan på hörseln är det viktigt att bära hörselskydd. Brusreducerande hörlurar, personanpassade öronproppar eller en bullerskärm: det finns många skyddsanordningar och de är effektiva om de används på rätt sätt.

Bullerexponering inom den metallurgiska sektorn

Visste du att den genomsnittliga ljudnivån i en metallverkstad är 95 dB? Detta är alltså 15 dB över den lagstadgade nivån på 80 dB. Som jämförelse motsvarar 95 dB ungefär ljudnivån för en ambulanssiren. Inom metallurgisektorn består dessutom den bullriga miljön till största delen av ljud med hög tonhöjd. Det har visat sig att ljud med hög tonhöjd är farligare för hörselhälsan än ljud med låg tonhöjd. Liksom för de industrisektorer som nämns ovan rekommenderas därför starkt att bära hörselskydd, det är till och med obligatoriskt.

Bullerrisker inom livsmedelsindustrin

Livsmedelssektorn är också mycket oroad över problemet med buller på arbetsplatsen. Buller i livsmedelsindustrin orsakas huvudsakligen av att man använder många specifika maskiner kopplat till tillverkning, skärning eller förpackning av livsmedel. Genom att de dagligen upplever buller är anställda inom livsmedelsindustrin särskilt utsatta för risken att bli döva på lång sikt. Att utrusta de anställda inom denna sektor med hörselskydd är inte bara en skyldighet för deras hälsa, utan också ett sätt att förbättra produktiviteten genom bättre arbetsförhållanden.

Påverkas tjänstesektorn av buller på arbetet?

Buller på arbetsplatsen berör inte bara industrier, som är kända för sin bullriga verksamhet. Även personer som arbetar inom tjänstesektorn utsätts för buller. Vi talar inte bara om buller som är direkt kopplade till verksamheten, utan även om besvär orsakade av en bullrig arbetsmiljö inom tjänstesektorn. Dessa situationer ska dock inte tas lätt på och de kan så småningom leda till fysiologisk och psykologiska processer som leder till verkligt obehag. Spridningen av öppna kontorslandskap gör även att problemen med buller på arbetet ökar. Ihållande för höga ljudnivåer får en bestående effekt på kontorsanställda. Trötthet, stress, koncentrationssvårigheter: buller på kontoret påverkar hälsan hos de människor som arbetar där, produktiviteten, livskvaliteten och synen på företaget.

Vilket är det bästa sättet att skydda sig mot buller på arbetsplatsen?

Beroende på vilken typ av buller som det är på arbetsplatsen finns det flera olika sätt att skydda sig effektivt. Inom de olika särskilt bullriga industrisektorerna är personliga hörselskydd nödvändiga. Det bästa är att tillhandahålla personanpassade öronproppar, för största möjliga effektivitet. Personanpassade öronproppar tillverkas utifrån en avgjutning av hörselgången och kan därför bäras utan obehag eller smärta. De har även den stora fördelen att de inte isolerar användaren från dess omgivning. De specialtillverkade propparna skyddar mot skadligt buller samtidigt som de gör det möjligt att fortsätta att kommunicera normalt med människorna omkring oss. Det är först och främst en fråga om komfort, men även om säkerhet. Total ljudisolering leder till en felaktig uppfattning om ljuden i omgivningen: det kan orsaka allvarliga olyckor.