Utbilda om bullerrelaterade risker

I snitt anvnds hörselskydd endast 36-40% av tiden som en person är utsatt för skadligt buller (table II, survey of Stephanie C. Griffin). Hur ändrar man detta beteende? En studie av Department of Environmental and occupational health sciences visar tydligt att utbildning och information till de anställda kan ha en positiv inverkan för att öka användning av hörselskydd.

Genom att utbilda dina anställda kan du:

 • Minska risken av hörselnedsättning och yrkesmässig dövhet
 • Följa hälso- och säkerhetsföreskrifter angående utbildning och information för anstäldla i riskzonen
 • Få anställda att använda hörselskydd hela tiden som de utsätts för buller
 • Få de anställda att vara ansvariga för sin hörsel, att de förstår vad som står på spel och hur viktigt det är att skydda sig
Cotral Lab hjälper utbilda dina anställda om bullerrelaterade risker

Vi utbildar de anställda redan då när avgjutning av öronen tas

Utbildning om hörseskydd för dina anställda

Det första steget i din hörselkampanj är när gjutformarna av öronen tas. Det görs på plats, av en expert inom hörselskydd, när det passar er.

Under detta tillfälle, får dina anställda information om:

 • Hur gjutformarna tas
 • Buller och örats anatomi och funktion
 • Riskerna med att utsättas för buller utan ordentliga hörselskydd
 • Varför de bör använda sina hörselskydd 100% av tiden de utsätts för buller
 • Hörselskydden som de utrustas med

Auditools: gratis utbildningsverktyg

Utbildningsverktyg och informationsplanscher:

 • “About noise” planscherna förklarar hur öronen fungerar, och hur buller påverkar dem
 • “Noise Scale” är en bra påminnelse om hur bullriga olika branscher kan vara, och vem som utsätts mest.
 • Andra nerladdbara planscher påminner dina anställda att skydda sig hela den tiden de utsätts för buller både på arbets- och fritid.
Utbildningsaffisch

Genomför din förebyggande kampanj framgånsrikt

Du vill minska bullerrelaterade risker i ditt företag, men hur går du till väga? Vilka hörselskydd borde du välja? Hur får du dina anställda att bli intresserade? Hur underlättar du processen av att utrusta dina anställda med formgjutna hörselskydd?

Börja med dessa 3 enkla steg:

 • Tänk ut en tidsram för din kampanj
 • Använd flera kommunikationskanaler så att din kampanj har en större effekt
 • Upprepa ditt meddelande ofta

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller

26.1.2006/85 18§ Undervisning och handledning för arbetstagarna

Arbetsgivaren skall ge de arbetstagare som i sitt arbete exponeras för buller vilket motsvarar eller överskrider det lägre insatsvärde som föreskrivs i 4 § 1 mom. tillräcklig information om resultaten av den riskbedömning som avses i 10 § samt undervisning och handledning i synnerhet om följande

 1. olägenhets- och riskfaktorernas natur,
 2. de förhållanden där buller förekommer samt om hur man avlägsnar eller minimerar de risker och olägenheter som orsakas av buller,
 3. insatsvärden och gränsvärden för bullerexponering,
 4. bedömnings- och mätresultat av exponering samt om deras betydelse,
 5. rätt användning av hörselskydd,
 6. identifiering och rapportering av skador och symptom som orsakas av buller,
 7. trygga arbetsmetoder som minskar bullerexponeringen,
 8. företagshälsovården och dess verksamhet samt om föreskrivna hälsoundersökningar.
Man thinking about hearing protection