Nackdel av vår civilisation, buller är överallt. Medan det vanligen bara känns som obehag kan det också orsaka irreversibel skada på vår hörsel. Den 21: e nationella utfrågningsdagen är det perfekta tillfället att förstå denna fara för att bättre förhindra det. För att vem är faktiskt farlig i buller?

Definition och juridisk status

Ljud och ljud är två värdefulla komponenter i vardagen som gör det möjligt för oss att interagera med världen runt omkring oss. Emellertid kan för mycket eller för lång exponering för buller, på arbetsplatsen som i vardagen, bli en fara och orsaka oåterkallelig hörselskada på lång sikt.

Vad är ett ljud?

Ett ljud definieras av luftvibrationer som kommer till hörselskyddet. Den består av tre oskiljaktiga element:

 • Frekvens: uttryckt i hertz (Hz), det indikerar antalet vibrationer under en sekund (100 Hz = 100 vibrationer per sekund). Ju högre frekvens, ju högre ljudet är.
 • Intensitet: uttryckt i decibel (dB), den indikerar ljudnivån. Ju högre decibel, ju högre ljudet.
 • Varaktighet: Ett ljud kan emitteras under en kort period (explosion, jetplan) eller över en längre period (maskin i en verkstad, hammare på en byggarbetsplats).

Ett ljud är kombinationen av frekvens, intensitet och varaktighet

Vad är ett ljud?

Till skillnad från ett ljud som har en objektiv definition är brus ett subjektivt begrepp som motsvarar ljud som uppfattas som obehagligt och irriterande. Således utvecklar varje individ sin egen känslighet mot ljud genom sin kultur, erfarenhet och exponering.

Vad säger lagen?

På europeisk nivå har buller erkänts som en orsak till arbetssjukdomar sedan 2003.

Direktiv 2003/10/EG fastställer en gemensam politik för att bekämpa buller i arbetet, den europeiska sjukdomen som oftast rapporteras i Europeiska unionen.

Sedan 2006 har detta direktiv införlivats i alla medlemsstater på nationell nivå och fastställs minimikrav för skydd av arbetstagare mot risker som uppkommer vid exponering för buller:

Från 80 dB (A)

Från 85 dB (A)

 • Genomförande av ett program för minskning av buller
 • Obligatorisk användning av hörselskydd
 • Förbättrad audiometrisk undersökning

Från 87 dB (A)

 • Tröskel som inte överskrids (INP slitna)
 • Genomförande av åtgärder för omedelbar exponering
 • Begränsning av arbetstagarnas exponeringstid

Bullernivåer

Under de senaste 15 åren har andelen anställda utsatta för hörselskador ökat i hela Europa och i världen.

Fler och fler verksamhetsområden påverkas, till exempel tertiärsektorn (tjänsteproduktion), även om bygg- och industrisektorerna är de första som påverkas.

Bullernivåer där det är tillrådligt att skydda dig själv

I enlighet med EU-direktivet är en arbetsgivare skyldig att ge sina anställda individuella hörselskydd för ljudintensiteter mellan 80 och 85 dB (A). Här är några exempel på jobb där det är tillrådligt att skydda din hörsel:

Ljudnivåer där det är tillrådligt att skydda din hörsel

Kom ihåg att dessa är medelvärden och att ljudintensiteten kan variera från en handel till en annan.

Bullernivåer där det är viktigt att skydda dig själv

Från 85 dB (A) blir tillhandahållandet av PICB en skyldighet för anställda att skydda sig mot buller. Ju högre ljudet är desto kortare måste den oskyddade tiden vara för att undvika hörselskador. Efter 90 dB (A) exponering är några minuter tillräckligt:

Ljudnivåer där hörselskydd är obligatoriskt

Tips: Hur vet jag om ljudet är för högt?

Om du måste skrika för att höras från någon som är 1 meter bort är ljudnivån för hög. Det är farligt för din hörsel att förbli under dessa förhållanden.

Effekter av ljud

Förutom vid extrema intensiteter, påverkar ljudet från hörseln att det är dags att sätta in. Dock är konsekvenserna av buller inte begränsade till hörsel och påverkar kropp och vardag, både direkt och indirekt.

Direkta effekter

Den mest radikala direkta konsekvensen av bullerexponering är total dövhet efter flera år i bullriga miljöer. Innan denna extrema uppnås kan för lång eller för stor exponering få andra direkta konsekvenser för hörseln.

Auditiv trötthet

Hörselnedsättning är ett tillfälligt tillstånd av partiell dövhet under vilken örat förlorar en del av sin känslighet. Vi hör då mindre bra i flera timmar, även flera dagar.

Tinnitus

Tinnitus är ett visslande ljud som hörs när det inte finns någon buller runt. Tinnitus kan vara övergående eller kronisk, som påverkar en eller båda öronen.

Hyperakusis

Hyperakusis är en hörselskada där det drabbade örat blir överkänsligt för vissa ljudfrekvenser. I det här fallet sägs en person höra "för väl".

Akut ljudtrauma

ASD är en hörselskada orsakad av en intensiv ljudchock. Det kan manifestera sig i alla effekter som beskrivs ovan. Militär, polis eller musiker lider ofta av akut ljudtrauma.

Tips: Hur vet jag om jag har hörselproblem?

Om din miljö står du regelbundet inför följande situationer:

 • Du får känslan av att människor inte artikulerar när de pratar med dig vid ett möte.
 • Du har svårt att följa en konversation i en högljudd miljö, till exempel en familjen måltid.
 • Du får ofta veta att radio eller tv är för högt.

Du har förmodligen hörselproblem. Det är lämpligt att konsultera en läkare eller ENT-specialist för ett hörselprov.

Indirekta effekter

Även om örat är det första organet som påverkas kan buller också påverka hela kroppen. En särskild medvetenhetsaffisch finns tillgänglig gratis. Klicka på bilden ovan för att komma åt den.

Även om örat är det första organet som påverkas kan buller också påverka hela kroppen.

Ladda ner affischen